ขอรหัสใหม่
แสดงรหัสผ่าน
ทัวร์นาเมนต์จะปิดรับสมัครลงใน

รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม “M150 SPARKLING ROV OFFICE LEAGUE” ศึกสุดซ่า พร้อมสปาร์คได้ทุกออฟฟิศ

ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท


1.รายการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึง 6 พฤษภาคม 2567 รับสมัครสูงสุดจำนวน 512 ทีม ทีมละ 5 คน (โดยสมาชิกอย่างน้อย 2 คนในทีมต้องเป็นพนักงานออฟฟิศ)

        - ทีมที่สมัครและลงแข่งอย่างน้อย 1 ครั้งจะได้รับสกินฟรีโดยสามารถเลือกได้แค่ 1 สกินเท่านั้น ( Raz หรือ Sephera หรือ Zip ) โดยทางทีมงานจะส่งสกินให้หลังจากจบทัวร์นาเมนต์

2.ทำการประกาศสายแข่งขัน วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

แข่งขันรอบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ถึง 12 พฤษภาคม 2567

        - 9 พฤษภาคม ทำการแข่งขัน รอบ 128 ทีม

        - 10 พฤษภาคม ทำการแข่งขัน รอบ 64 ทีม

        - 11 พฤษภาคม ทำการแข่งขัน รอบ 32 ทีม

        - 12 พฤษภาคม ทำการแข่งขัน รอบ 16 ทีม

3.ประกาศรายชื่อ 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

4.ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รอบ 8 ทีมสุดท้าย  วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

5.ของรางวัลทีมชนะเลิศ 4 อันดับ จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

        - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดมูลค่า 30,000 บาท และคูปอง ROV มูลค่า 15,000 บาท

        - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท และคูปอง ROV มูลค่า 7,000 บาท

        - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท และคูปอง ROV มูลค่า 4,000 บาท

        - รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท และคูปอง ROV มูลค่า 4,000 บาท

6.เงื่อนไขการรับรางวัล

        - เมื่อได้ผู้ชนะในการแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด(มหาชน) ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนา book bank กรณีที่ผู้ชนะ ไม่มีหลักฐานมาแสดง ผู้ชนะจะต้องนำเอกสารดังกล่าว ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดหรือสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเองต้อง มีเอกสารการมอบอำนาจที่ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับเอกสารมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 1 ชุด แนบกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  ในกรณีที่ผู้ชนะเป็นผู้เยาว์ จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่แสดงความยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัลได้ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับรางวัลให้สมบูรณ์ก่อนการมอบรางวัลทุกครั้ง

        - ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือหากผู้ชนะไม่จ่ายภาษีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ชนะคนดังกล่าว สละสิทธิ์ในการรับรางวัล 

        - ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว (หากมี) ผู้ชนะ จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นเอง

        - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะแก่ผู้ชนะ ที่มีคุณสมบัติและยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทและสามารถรับโอนของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้ชนะที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

        - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

        - หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัล โดยจะให้ทราบล่วงหน้าเพื่อแก้ข้อกล่าวหาและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำการทุจริตและหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

        - ตัวแทนที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้

        - บริษัทฯจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามรายการข้างต้นได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดเยี่ยมชมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ www.osotspa.com/privacypolicy/privacy-policy.php

        - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ หรือเสียงของผู้ชนะโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

        - บริษัท มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลในรายการ บริษัท ไม่ขอรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล ผู้ชนะต้องติดต่อบริษัทที่ให้บริการโดยตรง

        - รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        - บริษัท Beyond Godlike จำกัด (ทีมงาน) เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดกิจกรรมรวมถึงของรางวัลและการติดต่อผู้ชนะเพื่อยืนยันสิทธิ์ และนัดรับรางวัล

 

กติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

Discord คือ โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นพูดคุยและนัดหมายการแข่งขันระหว่างทีมแข่งขัน และตรวจสอบผลการแข่งขัน

กดเข้าร่วมเซิฟเวอร์คลิกที่นี่: M-150 SPARKLING ROV OFFICE LEAGUE DISCORD


1.ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะต้องกรอกข้อมูลตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงข้อมูล หรือเอกสารในการสมัคร ทางทีมงานจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่ง และทีมที่สังกัดทันที

2.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วม Discord* ของกิจกรรม M150 SPARKLING ROV OFFICE LEAGUE เพราะทางทีมงานจะใช้ Discord* สำหรับการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสาร แจ้งสายการแข่งขัน รวมไปถึงการแจ้งประกาศรายงานในเรื่องต่าง ๆ

        - ทีมงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรูปแบบการแข่งขันตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ประกาศและรวมถึงข้อตกลงใด ๆ ที่ทางทีมงาน เป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด

3.ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนเป็นสมาชิกได้แค่ 1 ทีมเท่านั้น และเมื่อทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเริ่มต้นขึ้น ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันทำการย้ายทีม หรือโยกย้ายผู้เล่นระหว่างทีมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

4.ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทีมละ 5 คน โดยสมาชิก อย่างน้อยเป็นจำนวน 2 ท่าน ต้องเป็นพนักงานบริษัทที่ท่านนั้นสังกัด ทำงาน หรือเป็นพนักงานชั่วคราวในสัญญาจ้างโดยจำเป็นที่จะต้องทำการอัพโหลดภาพบัตรพนักงานของบริษัทที่ท่านนั้นสังกัด โดยปิดข้อมูลที่สำคัญ เช่น เลขบัตรพนักงาน แต่ทั้งนี้ จะต้องให้ปรากฏชื่อ-นามสกุล และชื่อบริษัท

        • พนักงานบริษัททั้ง 2 ท่าน หรือมากกว่านั้น ที่เป็นสมาชิกในทีม สามารถลงแข่งเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองก็ได้

5.ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทีมงานได้วางเอาไว้ ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะปรับ หรือลงโทษแก่ผู้ที่ทำผิดกฎ โดยดุลยพินิจจะขึ้นอยู่กับทีมงาน หรือกรรมการที่มีอำนาจในการตัดสิน

6.คำตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุดทุกกรณี ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถที่จะโต้แย้งหรือโต้เถียงใด ๆ ได้

7.ไม่อนุญาตให้เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขันภายในทีมหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร

8.ทีม หรือผู้เล่นที่แข่งขันในรายการ RoV Pro League Summer 2024 จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการแข่งขันรายการนี้ได้

9.ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทีมที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

        - ทีมที่อยู่ใน Pro League

        - ทีมที่มีผู้สนับสนุน (Sponsorship)

        - ทีมที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ และเครื่องดื่มที่เติมส่วนผสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติเฉพาะ(ฟังก์ชันนอลดริงค์)


กติกาของทัวร์นาเมนต์

1.ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องใช้ “บัญชีผู้ใช้” ที่ตนเองสมัครในเว็บไซต์มาทำการแข่งขันเท่านั้น และในการแข่งขันแต่ละแมตช์ ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องมาเตรียมตัวตามเวลาที่ทีมงานกำหนด

        - จากข้อดังกล่าวข้างต้น การใช้ตัวอักษรพิเศษ Code สี หรือฟ้อนต์ต่างๆ ที่ไม่มีอยู่ในเว็บไซต์ย่อมสามารถทำได้ แต่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะต้องเขียนชื่อตนเองให้ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ŘeŁeÂsÊ สามารถใส่ชื่อในเว็บไซต์ให้เป็นคำว่า Release ได้ เป็นต้น

        - และจากเงื่อนไขดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจ OpenID ของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามว่าตรงกับที่สมัครมาหรือไม่ หากไม่ตรง ผู้เข้าแข่งขันสามารถยื่นเรื่องขอสิทธิ์ชนะบายได้ โดยผลการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

2.หากทีมงานตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการสวมสิทธิ์การใช้บัญชีผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยบุคคลอื่น ทางทีมงานมีสิทธิ์ลงโทษแก่ผู้ทุจริต ทั้งผู้ที่ยอมให้สวมสิทธิ์ และผู้ที่สวมสิทธิ์ โดยการแบนบุคคล และไอดี ออกจากการแข่งขันทั้งหมด รวมถึงปรับแพ้ และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

3.คู่แข่งขันสามารถกำหนดเวลาที่จะแข่งขันกันเองได้ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเวลากันได้จะต้องทำการแข่งขันตามเวลากลางที่ถูกกำหนดไว้ที่ 19.00 น. ของทุกวัน

4.ทีมที่มาช้ากว่าเวลาที่ตกลงกันไว้จากข้อ 3 เป็นเวลา 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ปรับแพ้ในแมทช์นั้น ๆ ทันที (บทลงโทษอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุผล และดุลยพินิจของผู้ตัดสิน)

5.ในกรณีที่มีการแข่งขันถ่ายทอดสด ทางทีมงานจะไม่อนุญาตให้มีการเลื่อนเวลาการแข่งขันในทุกกรณี

6.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตั้งชื่อให้เหมาะสม หากตรวจพบว่าชื่อผู้เล่น หรือชื่อทีมส่อไปในทางไม่เหมาะสม เช่น ชื่อที่ส่อไปในทางลามก หยาบคาย ดูหมิ่นบุคคลอื่นใด ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ออกจากการแข่งขันในทันที

7.ไม่อนุญาตให้ใช้ Guest ID ในการลงทะเบียนการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องใช้ Garena ID ในการสมัครเข้าแข่งขันเท่านั้น

8.อนุญาตให้ใช้แค่โทรศัพท์มือถือในการแข่งขันเท่านั้น ในกรณีที่ทีมนั้นๆ สามารถผ่านเข้าไปแข่งในรอบสุดท้าย

9.ทีมที่ชนะการแข่งขันจะต้องส่งผลการแข่งขันให้ทีมงานภายในเวลา 22.00 น. ของวันนั้น ๆ หากเกินเวลาที่กำหนด ทีมงานมีสิทธิ์ลงโทษตามความเหมาะสม หรือสามารถปรับแพ้ได้

10.ผลการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสิน ทาง Beyond Godlike ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินในระหว่าง หรือหลังการแข่งขันเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อทำให้การตัดสินเป็นไปอย่างเป็นธรรม และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำตัดสินของผู้ตัดสินได้ และทางทีมงานมีสิทธิ์ตัดสินชี้ขาดผลการตัดสินทั้งหมด

 

**การแข่งขัน M150 SPARKLING ROV OFFICE LEAGUE จะแข่งขันบนไลฟ์ เซิร์ฟเวอร์ หรือ เซิร์ฟเวอร์หลักเท่านั้น**


การหลุดออกจากเกม (Disconnected) และการเริ่มเกมใหม่ (Rematch) ในรอบออนไลน์

1.ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันทีมใดทีมหนึ่งหลุดออกจากเกม ให้ทีมที่มีผู้เล่นหลุดนั้นทำการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีมละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทำการแข่งขันต่อตามปกติ

2.ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันทีมใดทีมหนึ่งหลุดออกจากเกมด้วยเหตุผลอันสุดวิสัย (ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตล่มเป็นบริเวณกว้าง หรือตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมนั้นเกิดปัญหา) ทีมที่ได้รับผลกระทบ หรือเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องแจ้ง และส่งหลักฐานมาให้กับทางทีมงานที่ดูแลการแข่งขัน และการเริ่มเกมใหม่นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการว่าสมควรหรือไม่

3.ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เข้าแข่งขันหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอเริ่มเกมใหม่ได้ทันที โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเลือกฮีโร่ และตำแหน่งการเล่นเหมือนเกมแรกก่อนมีการขอเริ่มเกมใหม่เท่านั้น

4.ในกรณีที่มี First Blood เกิดขึ้นแล้ว หรือเวลาในเกมมากกว่า 2 นาที ห้ามไม่ให้ทั้งสองทีมทำการเริ่มเกมใหม่ในทุกกรณี


ข้อควรปฏิบัติระหว่างการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์

1.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่ส่งเสริม ยั่วยุให้มีการกระทำอันแสดงถึงความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติในบริเวณการแข่งขัน และพื้นที่ใกล้บริเวณดังกล่าว รวมไปถึงการห้ามใช้ภาษาที่ส่อไปในทางลามก หยาบคาย เป็นการคุกคาม ดูหมิ่น ดูถูก ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรือรังเกียจโดยประการอื่นใด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่แสดง หรือเผยแพร่ถ้อยคำดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริการสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม

2.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่กระทำการ หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ต่อผู้เข้าแข่งขันฝ่ายตรงข้าม แฟนคลับ ผู้ชม ทีมงาน หรือ M-150 Thailand รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการดูถูก เยาะเย้ย หรือทำให้เกิดการแตกแยก และเป็นปฏิปักษ์ภายในบริเวณงาน หรือสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของงาน

3.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่กระทำการ หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการคุกคาม การคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ คำพูด และการกระทำที่จะมีผลกระทบต่อ “การแข่งขัน M150 SPARKLING ROV OFFICE LEAGUE” และบุคคลที่เกี่ยวข้องในเชิงลบ ฝ่าฝืนข้อจำกัดในเกม การกระทำผิดทางอาญา พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม การติดสินบน การไม่ปฏิบัติตามกฎ การสมรู้ร่วมคิดในการแข่งขัน หรือพฤติกรรมอื่นใดอันมีลักษณะเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสม

4.ห้ามใช้โปรแกรม อุปกรณ์เสริม หรือสัญญาณเพื่อการทุจริต หรือการดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะส่อไปทางทุจริต หากทีมงานตรวจพบจะทำการตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ออกจากการแข่งขันทันที

5.ถ้าหากพบหลักฐานว่าจงใจกดหยุดเกมในจังหวะสำคัญ แต่ไม่มีการหลุดออกจากเกม หรือกระทำเพื่อการก่อกวน ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาลงโทษได้ตั้งแต่ตักเตือนไปจนถึงตัดสิทธิ์ออกจากรายการแข่งขัน

6.หากผู้เล่นต้องการร้องเรียนกับทีมงาน / กรรมการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิริยามารยาท การใช้โปรแกรมที่สร้างความไม่เป็นธรรม หรือเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน จะต้องมีหลักฐานมาแสดงให้กับทีมงานอย่างชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ขอหลักฐานเพิ่มเพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสิน และมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธคำร้องหากทีมงานพิจารณาแล้วว่าหลักฐานเหล่านั้นไม่เพียงพอ

7.ถ้าหากมีการร้องเรียนใด ๆ ถูกตัดสินว่าเป็นเรื่องเท็จ ผู้เล่นนั้นจะถูกตักเตือน 1 ครั้ง ถ้ามีประเด็นใดนอกเหนือจากหัวข้อที่กล่าวมา ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน หรือยกเลิกคำตัดสิน ในระหว่าง หรือหลังจากการแข่งขัน เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อทำให้การตัดสินเป็นไปอย่างเป็นธรรม และทางทีมงานจะมีสิทธิ์ตัดสินชี้ขาดผลการตัดสินทั้งหมด

 

ของรางวัลทีมชนะเลิศ 4 อันดับ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้


- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดมูลค่า 30,000 บาท และคูปอง ROV มูลค่า 15,000 บาท

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท และคูปอง ROV มูลค่า 7,000 บาท

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท และคูปอง ROV มูลค่า 4,000 บาท

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท และคูปอง ROV มูลค่า 4,000 บาท

 

จำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด : 74 ทีม